Bureau Advina kent diverse vormen van dienstverlening.
Het is volledig aan u welke diensten u bij ons wilt afnemen.

Elke nalatenschap wordt volgens een gestructureerd stappenplan afgewikkeld.

Stappenplan:

Stap 1: Vaststellen van prioriteiten

Tijdens het kennismakingsgesprek komt alles aan de orde. De consulent inventariseert en bespreekt samen met u of er specifieke wensen zijn. Mogelijk hebben speciale zaken prioriteit. Vervolgens wordt het stappenplan doorgenomen

 

Stap 2: Het testament

De vraag is aan de orde of er een testament is opgesteld door de overledene. In het testament is de laatste wil vastgelegd van de overledene/erflater. Of er een testament is, en zo ja, welke notaris dit opgesteld heeft, is op te vragen bij het Centraal Testamentregister.

Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag (adres: Postbus 19398; 2500 CJ Den Haag) Een ‘akte van overlijden’ dient meegestuurd te worden bij de aanvraag.

 

Stap 3: Aanvaarden van de erfenis?

De vraag is of u de erfenis moet aanvaarden.

 

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Aanvaarden van de erfenis
  • Verwerpen van de erfenis
  • Beneficiair aanvaarden van de erfenis. Dit is als het ware een ‘middenweg’.

U aanvaardt de erfenis en tegelijkertijd verwerpt u de erfenis als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn.

 

Vooral bij het vermoeden van schulden, is optie drie het beste. Maar optie drie is ook omslachtig. Overleg daarom met uw consulent wat de beste keuze is.

 

Stap 4: De executeur / boedelgevolmachtigde

De executeur (ook wel executeur-testamentair genoemd) is degene die het testament afhandelt. In het testament is soms een executeur benoemd. Anders dienen de erfgenamen gezamenlijk een executeur (ook wel ‘boedelgevolmachtigde’ genoemd) te benoemen. Dit kan één van de erfgenamen zijn, maar het is ook mogelijk om een buitenstaander te benoemen. Ook uw consulent kan benoemd worden tot executeur/boedelgevolmachtigde.

 

Stap 5: Verklaring van erfrecht.

Een notaris kan een ‘verklaring van erfrecht’ opstellen na het overlijden. Vaak is dit noodzakelijk bij de afwikkeling van een erfenis.  Bij een ‘verklaring van erfrecht’ controleert de notaris wie de erfgenamen zijn, of er een testament is en of er een gemachtigde is om de erfenis af te handelen.

 

Stap 6:  Executeur gaat aan de slag.

Nu kan de executeur aan de slag. Abonnementen worden opgezegd  en automatische betalingen worden stopgezet. Openstaande facturen worden betaald.

Er wordt een boedelbeschrijving opgemaakt.

De inboedel dient verdeeld te worden onder de erfgenamen of de inboedel wordt verkocht.

Ook de afwikkeling van de woning komt aan de orde. De huur wordt opgezegd of de eigen woning wordt verkocht. Soms wil één van de erfgenamen in de woning gaan wonen. In dit geval overlegt de executeur met de erfgenamen over de mogelijkheden en condities.

Als de erflater een eigen bedrijf runde, dan dient de afwikkeling hiervan ook betrokken te worden bij de nalatenschap.

 

Stap 7:  De belastingdienst

Als voorlaatste stap komt de belastingdienst om de hoek kijken. Over het lopende jaar dient een aangifteformulier inkomstenbelasting (zogenaamd F-formulier) ingevuld te worden, zodat de belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting kan opstellen.

Vervolgens dienen de erfgenamen een ‘aangifte erfbelasting’ in te vullen. Dit kan elke erfgenaam apart doen, maar men kan dit ook gezamenlijk doen.

 

Stap 8:  De verdeling van de erfenis

Aan het einde van de afwikkeling, als alle rekeningen van de overledene zijn betaald, de belastingen zijn afgehandeld en er alleen nog een bepaald geldbedrag op de bankrekening van de erflater staat, wordt de eindbalans opgemaakt, de ‘rekening en verantwoording’ genaamd. Tenslotte maakt de executeur een overzicht waarin staat welk bedrag iedere erfgenaam krijgt. Als alle erfgenamen akkoord gaan met het verdelingsoverzicht, kunnen de erfdelen worden uitbetaald en kan de bankrekening van de overledene worden opgeheven.